Algemene voorwaarden Hilbrink Coaching:

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtnemer Hilbrink Coaching, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden
van diensten;
2. Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
3. Diensten: zijn alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde diensten en producten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding,
dan wel advisering, alles in de ruimste zin van het woord, verrichte werkzaamheden van welke aard ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht.
Waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
4. Coachee: diegene die deelneemt aan een coachingtraject;
5. Overeenkomst: de afspraken waarvoor deze algemene voorwaarden die gemaakt zijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in het kader van de
opdracht gelden;
6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Alle
afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
7 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is
slechts aan de offerte gebonden door een schriftelijke bevestiging en aanvaarding hiervan binnen de termijn van deze geldigheid door de wederpartij;
2. De genoemde prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij anders genoemd;
3. Offertes en aanbiedingen gelden niet voor toekomstige opdrachten;
4. Hilbrink Coaching kan niet gehouden worden aan kennelijke verschrijving of vergissing in een offerte die door opdrachtgever redelijkerwijs begrepen kan
worden als een vergissing of verschrijving;
5. Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
1. Hilbrink Coaching mag voor zover een goede uitvoering dit vereist derden inschakelen. Dit zal altijd in overleg met opdrachtgever geschieden;
2. Gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. Opdrachtnemer is gehouden
haar verplichting, naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap, zodanig na te komen;
3. Opdrachtnemer behoudt het recht om bij eventuele langdurige ziekte van opdrachtnemer de opdracht op te schorten. In dat geval geldt overmacht zoals
bedoeld in Contractduur en opzegging/ annulering Artikel 5.7;
4. Informatie die noodzakelijk is voor het juist uitvoeren van de opdracht/ overeenkomst, wordt door opdrachtgever tijdig verstrekt. Indien voor de juiste
uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten. Uit de vertraging voortvloeiende extra kosten zullen volgens de gebruikelijke uurtarieven geldend op dat moment aan
opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 4. Contractduur en opzegging / annuleren
1. De gesloten overeenkomst heeft betrekking op de overeengekomen duur van de opdracht;
2. Opzeggen / annuleren van een overeenkomst dient door opdrachtgever per aangetekende brief te geschieden;
3. Opdrachtgever heeft het recht tot één kalendermaand voor aanvang van de opdracht kosteloos te annuleren;
4. Bij een annulering tot 14 dagen voor de startdatum van de opdracht is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan Hilbrink
Coaching. Een volledige betaling van de overeengekomen opdracht is opdrachtgever verschuldigd bij annulering gelijk aan, of korter dan 14 dagen
voorafgaand aan de opdracht;
5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van coaching- of begeleidingstraject, cursus of training de
deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Slechts tenzij de
bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van de opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
6. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging
c.q. verplaatsing binnen 48 uur is de opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen.
7. In geval van overmacht is Hilbrink Coaching gemachtigd de overeenkomst op te schorten voor de duur van 6 maanden. In geval deze periode van
onmacht langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
8. Overmacht wordt in deze gezien; noodtoestanden in Nederland, (corona)uitbraak van ziekten, oorlog, uitval van elektriciteit en overmacht vanuit de
toeleveranciers van of door Hilbrink Coaching ingeschakelde derden.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien gedurende de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te
vullen, zullen de partijen tijdig en desgewenst in overleg aanpassen;
2. Komen de partijen overeen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed.
Hilbrink Coaching zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Ook financiële en/of kwalitatieve gevolgen vallen hieronder;
3. Mocht door de wijziging van de opdracht het vastgestelde honorarium overschreden worden, zal opdrachtnemer aangeven in hoeverre deze wijziging
hierop van invloed is.
Artikel 6. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron
verkregen hebben. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer inhoudelijk niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.
Artikel 7. Intellectuele eigendom
1. Voor zover Hilbrink Coaching eigen werken, modellen, handelsnaam of andere rechten inbrengt ten behoeve van de opdracht, blijft het auteursrecht/
eigenaarschap hiervan bij Hilbrink Coaching;
2. Hilbrink Coaching behoudt het recht om bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover
hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 8. Betaling
1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Dit geheel volgens wijze van de factuur.
Betaling vindt plaats zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
2. De opdrachtgever is automatisch in gebreke indien de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag betaald zijn. In geval van betalingsverzuim
door de opdrachtgever is Hilbrink Coaching gerechtigd om in eerste instantie een betalingsherinnering te sturen waarvoor € 10,- in rekening wordt gebracht.
Wordt hieraan binnen 7 dagen niet voldaan, dan worden alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te
gestaakt of opgeschort;
3. In geval van overname, fusie, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de
verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
4. Is de opdrachtgever een persoon in een 1-op-1 traject dan is een betalingsregeling mogelijk;
5. Wanneer van opdrachtnemer meer inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar
werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellenzekerheid) eisen.
Artikel 9. Incassokosten
1. Ingeval de opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet betaalde facturen langs
gerechtelijk weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte rechtelijke en
buitengerechtelijke kosten te vergoeden; Dit is inbegrepen de kosten van deurwaarders en advocaten en de buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste
15% van de verschuldigde hoofdsom.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij
de opdrachtgever aantoont dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer;
2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, tenminste dat gedeelte van de opdracht waarop
aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk
uitgesloten.
Artikel 11. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met Hilbrink Coaching wordt toestemming verleend voor automatische bewerking van uit de overeenkomst
verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend door Hilbrink Coaching gebruikt voor haar eigen activiteiten
Artikel 12. Geschillenbeslechting
1. Tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is op iedere overeenkomst het Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de bevoegdheid van de kantonrechter,
worden onder gezag gebracht van de bevoegde rechter van het ambtsgebied waarbinnen Hilbrink Coaching is gevestigd.